Kritéria IROP pro výzvu na deinstitucionalizaci

Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu schválil 10. 9. 2015 specifická kritéria přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení pro výzvu na deinstitucionalizaci sociálních služeb. Kritérium, že je projekt v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, žádá doplnit o podmínku souhlasného stanoviska subjektu, který daný dokument vydal (viz „Usnesení MV IROP z 2. zasedání“ na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Monitorovaci-vybor). Na internetových stránkách IROP jsou zveřejněna už i samotná kritéria hodnocení.

Na stejném webu pod Dokumenty naleznete také Harmonogram výzev 2016, kde je mimo jiné informace o výzvě na podporu Infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Zázemí pro sociální služby komunitního charakteru tak bude možné financovat i mimo proces transformace. Ve stejné složce naleznete i Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, která Vám přiblíží fungování programu a hlavně jednotlivých projektů – tedy jak jsou obecně stanoveny způsobilé výdaje, proces hodnocení i kontrola projektů. 

Časté otázky a odpovědi

Jak jsou vymezeny etapy projektu? Etapy nejsou v IROP věcně vymezeny, pouze tím, že minimální délka jedné etapy projektu musí být alespoň 3 měsíce. Projekty tedy lze etapizovat.

Bude se jednat o soutěžní výzvu s možností odvolání? Bude případně odvolání formou správního řízení?  Ve věci odvolání Žadatel může podat žádost o přezkum výsledku každé části hodnocení žádosti o podporu, ve které neuspěl:

- po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí
- po věcném hodnocení
- po ex-ante analýze rizik
- po ex-ante kontrole.

 Žádost o přezkum rozhodnutí žadatel podává do 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o nesplnění podmínek v jednotlivých fázích hodnotícího procesu:

- elektronicky v MS2014+,
- prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.dotaceEU.cz, kde bude uveden proklik na MS2014+,
- písemně prostřednictvím formuláře, zveřejněného na webových stránkách www.dotaceEU.cz, na adresu CRR (viz kontakty uvedené ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě a v textu výzvy)

Žádost o přezkum proti každé části hodnocení lze podat pouze jednou. Více viz kapitola 3.8. obecných pravidel IROP, které naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/a6bbbc7e-0914-4f4a-b1ec-e25062172ab7/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-IROP_31-7-2015.pdf?ext=.pdf

Bude možné podpořit pražská zařízení, která jsou mimo území Prahy? Při posuzování způsobilosti projektu z pohledu území se řídí pouze místem realizace projektu, tj. musí být realizován na území ČR, mimo hl. m. Prahu. Jiné podmínky nastaveny nebudou.

Jaké výdaje budou způsobilé před podáním žádosti? U způsobilosti výdajů bude pouze podmínka realizovat v čase, tj. od 1. 1. 2014. Jiná pravidla, která by způsobilost výdajů dělila např. před podáním žádosti a po vydání RoPD nebudou nastavena.

Jaká bude minimální výše způsobilých výdajů? Minimální je zatím v příručce uváděno 500 tis. Kč, aby se nejednalo skutečně o mikro projekty, které spíše administrativně systém ESIF zatíží, než aby přinesly reálné výstupy.

Další otázky  a odpovědi naleznete na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi#CatName