Péče o klientku v seniorském věku v prostředí Chráněného bydlení (o. s. Společnost DUHA)

Příklad dobré praxe – oblast 1. Podpora klienta

Senioři s mentálním znevýhodněním mohou žít v prostředí chráněného bytu do konce svého života, pokud se podaří zajistit vhodnou péči ve spolupráci s návaznými službami.

Výchozí situace:

Paní Ilona, klientka Chráněného bydlení Společnosti DUHA (dále jen CHB), ve věku 61 let byla po operaci umístěna do Léčebny dlouhodobě nemocných. Po dvou měsících v LDN byl fyzický i psychický stav paní Ilony velmi špatný – trpěla dekubity, bolestmi, byla apatická, smutná. Jedinou radostí pro ni byly návštěvy známých tváří – spolubydlícího, asistentů, kamarádů, opatrovnice. Asistenti navrhli vzít paní Ilonu zpět do chráněného bytu a „vrátit ji do života“. Toto rozhodnutí jsme s paní Ilonou nemohli zodpovědně projednat vzhledem k jejím obtížím v komunikaci. Vycházeli jsme tedy z neverbálních projevů paní Ilony během návštěv v LDN (vítání, dojetí, radost, úsměv) a samozřejmě z jednání s opatrovnicí paní Ilony. V lednu 2011 se paní Ilona vrátila do chráněného bytu. Po návratu klientky asistenti řešili obtíže při pomoci s hygienou v bariérové koupelně, inkontinenci klientky, náročnou péči o permanentní katetr, zvládnutí pomoci při pohybu klientky mimo chráněný byt i v bytě, velkou unavitelnost a spavost klientky, obtíže s příjmem tekutin a potravy. Dále asistenti také řešili špatné reakce spolubydlícího na zdravotní stav klientky a snažili se spolupracovat s ošetřujícími lékaři a agenturou domácí péče. Toto období trvalo několik měsíců. Počáteční nadšení asistentů tak postupně přecházelo ve vyčerpání. Tým nakonec navrhl zvážit možnost odchodu klientky do jiného zařízení z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

Způsob řešení:

Tým vedení chráněného bydlení (ředitelka Společnosti DUHA, vedoucí, koordinátor, sociální pracovnice a metodička) podnikl v období od ledna do května 2011 několik opatření:
jednání s opatrovnicí klientky s cílem zapojit opatrovnici do rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti služby CHB pro klientku (probrali jsme možná rizika pobytu klientky v chráněném bytě),
vyhledání a kontaktování jiné vhodné služby,
ve spolupráci s opatrovnicí podání žádostí o přijetí do domova pro seniory a do domova pro lidi se zdravotním postižením,
ve spolupráci s opatrovnicí podání žádosti o změnu výše příspěvku na péči,
podání žádosti o výměnu stávajícího bytu za byt bezbariérový a nacházející se v lokalitě blízko centra denních služeb a následné přestěhování – důvodem byly potíže paní Ilony i jejího spolubydlícího s dopravou do centra denních služeb (velká vzdálenost, fyzická náročnost cesty MHD, finanční náročnost cesty autodopravou) a potíže paní Ilony při přesunu do a z vany při každodenní hygieně; stěhování bylo projednáno s opatrovníky klientů; klienti nejprve nový byt navštívili, podíleli se na přípravách stěhování a balení věcí.
posílení supervizí týmu,
navýšení rozsahu asistence o dopolední služby,
zdvojování služeb v chráněném bytě (na určitou dobu se tak jeden asistent může věnovat klientce, druhý jejímu spolubydlícímu, případně si mohou navzájem pomoci s náročnými situacemi),
návštěva Domova důstojného stáří v Líchovech, návštěva DOZP Leontýn,
pozvání externího poradce a hledání možných způsobů zajištění péče o klientku v prostředí chráněného bydlení,
rozhodnutí, že klient může důstojně dožít v chráněném bytě na základě zjištění, že domov pro seniory či domov pro osoby se zdravotním postižením mu nenabídne větší kvalitu života – zdravotní stav paní Ilony nám neumožňuje projednávat taková rozhodnutí přímo s ní; požádali jsme o názor opatrovnici paní Ilony a také vedoucí námi oslovených služeb; rozhodnutí významně ovlivnila naše zkušenost, kdy paní Ilona byla po těžším záchvatu tři dny hospitalizována v nemocnici; po návratu do chráněného bytu projevovala velkou radost – poznávala svůj pokoj, pojmenovávala svoje věci, vítala se se svým spolubydlícím, s asistenty, objímala je, smála se; na základě těchto neverbálních náznaků se domníváme, že paní Ilona si přeje zůstat nadále v chráněném bytě.

V období od června do srpna 2011 byla realizována tato další opatření:

zaměstnání asistentů – ošetřovatelů, kteří mají ošetřovatelský kurz či pracovní zkušenost se seniory,
změna agentury domácí péče a nová jednání s agenturou ProCare Medical o možnostech spolupráce,
průběžné zaškolování asistentů do běžných pečovatelských úkonů pracovníky agentury ProCare Medical (hygiena ležícího člověka, polohování, péče o proleženiny, kompenzační a inkontinenční pomůcky),
navázání spolupráce s domácím hospicem Cesta domů – pravidelné konsiliární návštěvy pracovníků Cesty domů u klientky a zvažování zahájení poskytování domácí hospicové služby klientce,
sledování pitného režimu klientky, úprava stravy a pomoc při příjmu potravy,
vytvoření záznamového archu pro sledování aktuálního stavu klientky (příjem tekutin, příjem stravy, vyměšování, polohování, užití léků, aplikace mastí),
zapůjčení elektrického polohovacího lůžka s dálkovým ovládáním, hrazdou, postranicemi,
pořízení antidekubitních pomůcek,
udržování kontaktu klientky s asistenty Centra denních služeb, návštěvy asistentů u klientky,
snaha o pravidelné návštěvy opatrovnice u klientky a průběžné informování opatrovnice o vývoji situace,
hledání způsobů aktivizace klientky – vycházky ven s pomocí mechanického vozíku, využití prvků reminiscenční terapie (prohlížení fotografií), rozvíjení rozhovoru nad oblíbenými věcmi (bižuterie, doplňky), pexeso, poslech hudby, náznak tance,
navázání spolupráce s městskou policií pro případ pádu klientky a případné využití pomoci městských strážníků v době, kdy je asistent v bytě s klientkou sám a na zvládnutí situace nestačí,
zajištění dobrovolníka – fyzioterapeuta, který pracuje na posílení fyzické kondice klienty,
ocenění práce asistentů zvýšeným osobním a obtížnostním ohodnocením.

Výsledek změny:

Paní Ilona nadále žije v chráněném bytě, denně k ní přichází ráno asistent na dopolední službu, ve 14 hodin ho vystřídá druhý asistent, který zde zůstává do dalšího dne ráno. Během střídání si vymění důležité informace o klientce, vzájemně si pomohou s náročnou situací (hygiena, stravování aj.). Odpoledne klientku navštíví asistent centra denních služeb a stráví s ní 30 - 60 minut. Třikrát denně klientku navštíví zdravotní sestra z agentury ProCare Medical zhruba na 60 minut. Zdravotní sestra pomůže asistentovi při ranní hygieně na lůžku a při celkové večerní hygieně klientky ve sprchovém koutě. Asistenti podle instrukcí zdravotní sestry aktivizují klientku k pohybu (prevence proti dekubitům), pravidelně polohují klientku na lůžku (po 3 hodinách), trénují pohyb s pomocí pojízdného křesla v rámci chráněného bytu nebo do okolí bytu, výhledově plánují trénink chůze s oporou chodítka. Podpora klientky se zaměřuje na udržení dosavadních dovedností, na aktivizaci klientky v rámci jejích možností, na pomoc při zajištění zdravotní péče, při dodržování léčebných postupů, při stravování a hygieně. Tým asistentů je v práci jistější a vyrovnanější, pomáhá mu pravidelné zaškolování, každodenní spolupráce se zdravotníky a jejich podpora. Společnost DUHA získala cennou zkušenost ze spolupráce s agenturami Cesta domů a ProCare Medical. Opatrovnice je spokojená, že se paní Ilona nemusela nikam stěhovat, frekvence návštěv však klesá.

Doporučení a zkušenosti:

Podle našeho názoru je nutné při změně naplnit tyto tři podmínky:

vize,
finance,
tým proškolených pracovníků.

Narazili jsme i na obtížné momenty:

obecný postoj a přesvědčení, že chráněné bydlení je služba pro samostatné klienty (obecně převládá názor, že pro lidi s těžším postižením je ústavní zařízení nejvhodnější); tento postoj je hluboce zakořeněn jak v odborných kruzích a na úřadech, tak i na veřejnosti,
obavy z nezvládnutí péče o klientku ze strany pracovníků CHB (jsou to přeci pracovníci v sociálních službách, ne zdravotníci),
navýšení finančních nákladů na péči o klientku (pro organizaci to jisté navýšení představuje, pro srovnání s pobytem v ústavním či zdravotnickém zařízení však chybí řádné analýzy, existují jen dohady zastánců a odpůrců o finanční nákladnosti),
bylo těžké přijmout skutečnost, že se blíží konec života klientky.
Nabyté zkušenosti jsme využili i v podobných situacích s jiným klienty.

Údaj o sociální službě:

o. s. Společnost DUHA

Chráněné bydlení Společnosti DUHA

Českolipská 621, Praha 9 – Prosek

Občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením bylo založeno v roce 1992 a jeho posláním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života - bydlení, práce a vzdělávání, volný čas a zábava, přátelé, rodina a vztahy, život ve společnosti. Posláním Chráněného bydlení Společnosti DUHA je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech hlavního města Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli převzít zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život. V 16 bytech na území hlavního města Prahy nabízíme celkem 34 klientům bydlení s pomocí, kterou jim podle jejich potřeb zajišťují asistenti docházející do bytu, kde klienti bydlí. Podpora klientů je zaměřena na osvojování běžných dovedností a sebeobslužných úkonů v bytě s cílem dosáhnout co největšího osamostatnění klienta.

Kontakt:

Mgr. Petra Faistaverová, sociální pracovnice a metodička CHB

Tel.: 286 586 353
E-mail: faistaverova@spolecnostduha.cz
Mgr. Jan Šlosárek, vedoucí CHB
Tel.: 286 586 353
E-mail: slosarek@spolecnostduha.cz
www.spolecnostduha.cz