CSP Bojnice v Prievidzi a jednání s MPSVR SK, Slovensko, 21. - 22. 8. 2012

Účelem pracovní cesty bylo získání zkušeností se systémem sociální péče o děti/osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí včetně zavádění systémových opatření.

Hlavním témate cesty bylo zabezpečení péče o děti se zdravotním postižením v přirozeném prostředí, jejich přechod z ústavních služeb do služeb komunitních a systémová opatření podporující proces transformace a deinstitucionalizace v návaznosti na přijaté národní strategie.

Cesta byla přínosná především v proniknutí do systému poskytování podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením se specifickým zaměřením také na dětské uživatele.  Představované domácnosti byly zřízeny v běžné zástavbě a byly ukázkou, že i dětem s vysokou mírou podpory může být poskytována sociální služba v přirozeném prostředí. Na základě objasnění některých principů, normativních ustanovení v právním řádu SR bude možné dané principy a ustanovení po bližším zhodnocení uplatnit i u nás, a tak podpořit proces deinstitucionalizace a transformace. V souvislosti s možností předávání zkušeností mezi naší a Slovenskou republikou bude dále udržována vzájemná spolupráce.

Seznam dokumentů a literatury

- Národný akčný plán deinštitucionalizácie – dokumenty jsou dostupné na http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html

- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike – dokumenty jsou dostupné http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html

- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov – dokumenty jsou dostupné na http://www.employment.gov.sk/socialne-sluzby.html

- Národný akčný plán pre deti – dokumenty jsou dostupné na http://www.employment.gov.sk/rod-a-soc-politika-socialnopravna-ochrana-deti-a-socialna-kuratela.html.