Dostupnost – odstraňování bariér (informačních i architektonických) přirozeného života lidí se zdravotním postižením

Ivana Příhonská METODICKÉ DNY, NOVINKY

V březnu roku 2017 se uskutečnily dva metodické dny na téma Dostupnost – odstraňování bariér (informačních i architektonických) přirozeného života lidí se zdravotním postižením. První 9. 3. v Praze a druhý 30.3. v Olomouci. Účastnili se jich zejména pracovníci Okresních správ sociálního zabezpečení, zástupci Úřadu práce, ale i krajských a obecních úřadů. Představeny jim byly informace o legislativě, překážkách v přístupnosti úřadů pro lidi s různým typem postižení i možnostech jak tyto překážky odstraňovat.

Mezi přednášející patřili jak pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí a sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, tak sami lidé s postižením nebo zástupci organizací, které tyto lidi přímo podporují.

Účastníci tak měli možnost získat informace o bariérách, které vnímají lidé s různým postižením – mentálním, tělesným, lidé nevidomí či slabozrací i lidé se sluchovým postižením. V několika příspěvcích pak zaznělo, že je zapotřebí řešit přístupnost úřad pro všechny skupiny najednou, aby kvůli potřebám jedněch nevznikla bariéra pro druhé. V průběhu metodické dne jim byly představeny také různé pomůcky pro lidi s postižením a sami si mohli vyzkoušet například jízdu na vozíku v reálném prostředí restaurace, nebo fungování indukční smyčky.

Níže naleznete materiály související s metodickým dnem.

Materiály ke stažení:
Pozvánka na metodický den Dostupnost (Praha)
Program metodického dne Dostupnost (Praha)
Zápis z metodického dne Dostupnost (Praha)
Pozvánka na metodický den Dostupnost (Olomouc)
Program metodického dne Dostupnost (Olomouc)
Zápis z metodického dne Dostupnost (Olomouc)
Seznam odkazů z metodického dne Dostupnost
Bariéry, které musí překonávat lidé s mentálním postižením
Odstraňování architektonických bariér
Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením
Národní rozvojový program mobility pro všechny
Zásady a pravidla Národního rozvoje programu mobility pro všechny
Role sociálních služeb v odstraňování bariér