DĚTI V ÚSTAVECH

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb
Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách je zaměřena na jednu ze skupin obyvatel ústavů – děti s postižením umístěné v pobytových sociálních službách na základě soudně nařízené ústavní, případně ochranné výchovy.

Analýza měla poskytnout odpovědi na otázky: Co je cílem transformace sociálních služeb v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou? Jedná se jenom o přechod do jiných typů služeb nebo má být dětem umožněn návrat domů nebo zajištění rodinné péče v náhradní rodině? Jaká opatření mohou být v rámci poskytování sociální služby učiněna k tomu, aby byla naplněna základní práva dítěte? Dále měla analýza prověřit, zda a případně jaké jsou odlišnosti při poskytování sociálních služeb těmto dětem oproti dětem využívajícím sociální služby na smluvním základě, zda tyto odlišnosti představují překážky transformace sociálních služeb a případně navrhnout postupy pro jejich překonání.

Odpovědi na tyto otázky jsou ukotveny v sérii případových studií konkrétních dětí, které poskytují možnost detailního mapování limitů a možností současného systému péče.

Potřeby dětí se zdravotním postižením
Materiál byl sestavován s cílem zachytit obecně potřeby dětí s postižením a jejich rodin v konkrétních vývojových obdobích, popsat klíčové situace v životě rodiny s dítětem s postižením a upozornit na rizikové oblasti při naplňování potřeb dětí.

V praxi může sloužit jako zdroj základních informací sociálním pracovníkům zdravotnických zařízení a sociálních služeb, pracovníkům sociálně právní ochrany dětí a dalším pracovníkům v sociálních, zdravotních a školských institucí či pracovníkům samospráv, kteří pracují s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami.

Systém služeb pro děti a mladé lidi s postižením a jejich rodiny
Materiál se na základě 22 kazuistik konkrétních dětí zabývá zjištěními, co vede k tomu, že se tyto děti se zdravotním postižením ocitly v ústavní péči domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zároveň zkoumá, jak systém služeb pro děti a mladé lidi s postižením a jejich rodiny ovlivňuje umístění dětí do ústavní péče. Publikace také využívá poznatků řady dalších domácích i zahraničních výzkumů na téma služeb pro děti s postižením a jejich rodiny.

Materiál je užitečný jak pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, tak pro zadavatele sociálních služeb a jejich poskytovatele, kteří se zabývají návrhy sítí služeb pro děti nebo tyto služby plánují či nabízejí. Přibližuje příčiny toho, proč je v ústavní péči v České republice i přes trend podpory rodin v péči o postižené dítě nyní více než tisícovka dětí.

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou
Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Cílem příručky je přinést poskytovatelům pobytových sociálních služeb inspiraci a návod, jak dostát zákonem stanoveným povinnostem v případě zvláštní skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou, jak prosazovat jejich právo na sociálně-právní ochranu, život v rodině a další práva umožňující sociální začlenění, zejm. právo na inkluzivní vzdělávání.

Proces rušení ústavní péče obvykle začíná dětmi, které je „nejjednodušší umístit“. Je to pochopitelný přístup … ale může mít negativní dopad na děti zanechané v zařízeních, které jsou obvykle nejzranitelnějšími dětmi s nejsložitějšími potřebami (např. děti s postižením) (Mulheir, Browne, & kol., 2007, str. 34). Popsané metody a techniky byly v rámci přípravy této příručky použity pro práci s dětmi s těžkým, kombinovaným postižením, aby bylo zřejmé, že všechny děti znamená všechny.

Metodika zpracování plánů transformace pobytových zařízení v oblasti péče o ohrožené děti
Metodika zpracování plánu transformace pobytových zařízení v oblasti péče o ohrožené děti je určena územním samosprávným celkům, které plní zřizovatelskou funkci k pobytovým zařízením pro děti ve školské, zdravotnické a sociální oblasti, tedy krajům a vybraným statutárním městům.
Další cílovou skupinou jsou kraji či statutárními městy zřizované nebo založené
organizace.

Deinstitucionalizace a transformace služeb pro děti – Manuál pro dobrou praxi
Účelem manuálu je, jak se v něm samotném píše, pomoci tvůrcům politiky, odborníkům a jiným zainteresovaným osobám transformovat systémy ústavní péče na služby založené na podpoře rodině a podpoře komunity.

Zkrácenou informaci o manuálu naleznete v  dokumentu Georgette Mulheir – výběr z manuálu pro dobrou praxi. Při práci s manuálem Vám pomohou jeho přílohy:
Prezentace k manuálu dobré praxe
Příloha č. 5-8 k manuálu Dobré praxe