JAK NA TRANSFORMACI

Manuál transformace ústavů
Manuál transformace ústavů je určen zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Tedy těm, kteří nesou zodpovědnost za systém, podobu a změny sociálních služeb a těm, kteří poskytují sociální služby v institucích ústavního typu.

Manuál má napomoci uplatnění strategií a politik sociálního začleňování a dosažení souladu praxe s právním řádem. Materiál čerpá z poznatků získaných v projektu Podpora transformace sociálních služeb, využívá dosavadní zkušenosti s transformací ústavních zařízení pro lidi s postižením a informace získané předchozí prací řady odborníků a týmů.

První díl manuálu přináší shrnutí základních důvodů, které vedly k přijetí deinstitucionalizace sociálních služeb, druhý díl manuálu nabízí konkrétní metodiky, postupy a řešení pro transformaci ústavu.

Tato publikace je výsledkem práce řady odborníků, kteří se na tvorbě jednotlivých materiálů podíleli jako členové pracovních skupin, externí konzultanti, oponenti nebo jako zpracovatelé části textu. Dokumenty, které vznikaly v průběhu projektu, byly ověřovány v praxi a diskutovány se zástupci státní a krajské správy, samosprávy, pracovníky ústavů a komunitních služeb, s uživateli a pečujícími osobami.

obálka
schéma
text

Transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory
Úkolem tohoto doporučeného postupu bylo zpracovat metodiku transformace sociálních služeb pro osoby vyžadující vysokou míru podpory, tj. hledat možnosti zkvalitnění života a naplňování práv osob s potřebou nejvyšší míry podpory.
Příloha č. 1 Specifické potřeby cílových skupin

Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením
Publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením je pomůckou pro poskytovatele sociálních služeb, jejich zřizovatele, projektanty a další, kteří se podílejí na přípravě zázemí sociálních služeb. Zaměřuje se na pobytové sociální služby, které vedle jiných uspokojují i jednu ze základních potřeb člověka, potřebu bydlení. V publikaci najdete i podněty pro řešení dalších objektů, které jsou určeny pro aktivizaci, podporu a péči o skupinu lidí s postižením. Hlavním cílem publikace je však ukázka současné dobré praxe směřující k vytvoření skutečného domova pro lidi s postižením, integrovaného v běžném prostředí komunity. Základní strategií je zavést a dodržet při návrhu těchto objektů zásady principu normality, tedy běžného života s ohledem na míru a typ postižení každého uživatele.

Jak na to – příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci
Ve sborníku Jak na to – příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci si můžete přečíst příklady dobré praxe, kterými poskytovatelé dokumentují změnu svého zařízení a způsoby řešení konkrétních situací. Naleznete zde sdělení, která jsou cenná tím, že je vyprávějí sami aktéři.

Život v komunitě
Sborník článků k tématu Život v komunitě.