OPATROVNICTVÍ

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb
Analýza shrnuje informace o situaci lidí s duševním postižením, jejich skutečných potřebách a o dopadech opatření v oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví na jejich život a také na poskytování sociálních služeb. Tyto jevy jsou ilustrovány na několika případových studiích. Podrobný popis konkrétních případů by měl přispět k lepšímu porozumění a pochopení obecných jevů, se kterými se v každodenní praxi opakovaně setkávají autoři analýzy i poskytovatelé sociálních služeb.

Analýza poskytuje přehled a rozbor právní úpravy, judikatury a praxe, která se vztahuje k tématu právní způsobilosti lidí s duševním postižením – uživatelů sociálních služeb.

Dobrá praxe opatrovnictví
Tato příručka je určena každému, kdo využívá podporu při rozhodování anebo napomáhá při rozhodování člověku s postižením. Tedy především lidem s postižením v duševní oblasti, jejich blízkým, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb. Obsahuje informace o změnách v přístupu společnosti k problematice zdravotního postižení, zejména postižení v duševní oblasti, a o tom, jak se tyto změny promítají do právních předpisů, především v oblasti právní způsobilosti. Druhá část příručky nabízí praktické nástroje a postupy pro poskytování podpory při rozhodování. Vycházíme zde z nejlepší zahraniční praxe a z vlastních zkušeností s jejím praktickým použitím v našich podmínkách, v souladu s aktuální právní úpravou a k jejímu naplnění.

Cílem bylo vytvořit příručku, která pomůže všem, kdo poskytují podporu při rozhodování, porozumět požadavkům nové právní úpravy i tomu, co je dobrá praxe, z čeho vychází a jak ji aplikovat v kontextu nové právní úpravy.

Dobrá praxe předkládaná v této příručce není jediným ani definitivním řešením problematiky poskytování podpory při rozhodování a právním jednání lidí s postižením v duševní oblasti. I v ČR se bude právní úprava i praxe na ní založená ještě významně vyvíjet. Příručku je proto potřeba brát jako odrazový můstek pro další práci.

Podkladový materiál pro veřejné opatrovníky
Podkladový materiál pro veřejné opatrovníky k problematice výkonu opatrovnictví uživatelů sociálních služeb sociální péče ve vztahu k procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Podkladový materiál pro soudce
Podkladový materiál pro soudce, soudní znalce a státní zástupce k problematice procesu změny a ustanovování opatrovnictví uživatelů služeb sociální péče.

Právní odpovědnost poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace sociálních služeb
Během poskytování sociálních služeb je kladen důraz na práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochranu. Kdo ale ochrání poskytovatele sociálních služeb, kteří se snaží vytvořit v transformujících se službách běžné podmínky? Kde jsou hranice rizika pro poskytovatele?

Tato analýza nabízí na začátku definici odpovědnosti jako právního institutu, dále přehled odpovědnostních vztahů, do kterých se mohou dostávat osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních služeb, opatrovníci a jiné osoby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Součástí analýzy jsou praktické příklady a modelové situace a v závěru naleznete shrnutí v tzv. easy-to-read (lehce čitelné) formě a související vzory smluv a podání.

Právní postavení uživatelů v procesu transformace sociálních služeb
Materiál se pokouší nastínit situaci týkající se právního jednání lidí s postižením z pohledu současné i navrhované legislativy a také navrhnout některá řešení pro zajištění optimálního právního postavení klientů v čase transformace rezidenčních zařízení sociálních služeb.

Člověk koná právní úkony denně, od těch jednoduchých, jakým je nákup ranních novin, až po ty složité, jakým může být například prodej podniku. Právnímu jednání se nevyhnou ani lidé s postižením. Zákon přiznává každému člověku práva (například právo na práci), ale již ne způsobilost tyto práva realizovat prostřednictvím právních úkonů (například k uzavření pracovní smlouvy). Pro nezávislý život člověka v komunitě je však možnost právně jednat samostatně nebo s podporou nezbytností.

Zdrojem inspirace pro tuto příručku byli také poskytovatelé sociálních služeb, kteří se s autorkami podělili o jejich cenné zkušenosti z praxe, a také lidé s postižením, kteří byli ochotni se s námi podělit o své problémy při uplatňování způsobnosti k právním úkonům

Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům
LLP přináší publikaci na téma Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům. Zabývají se tím, co to vůbec způsobilost k právním úkonům je, jak právně pomoci člověku s duševním postižením, který není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům, dále zde naleznete kapitolu řízení o způsobilosti k právním úkonům a na co si dát pozor v řízení způsobilosti k právním úkonům.

Poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti
V tomto materiálu naleznete shrnutí k diskutovanému tématu Poskytování zdravotní péče osobám omezeným ve svéprávnosti zpracovaný Marošem Matiaškem z Ligy lidských práv.

Metodika výkonu opatrovnictví
INSTAND v rámci projektu „Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením“ zpracoval Metodiku výkonu opatrovnictví. V metodice je zpracováno: co je opatrovnictví, role opatrovníka, zásady výkonu opatrovnictví, transformace sociálních služeb a opatrovnictví a mnoho dalšího. Vždy jsou jednotlivé části doplněny o příklady z praxe.

Metodika výkonu podpůrcovství
V rámci stejného projektu INSTAND vydal další metodiku. V ní naleznete informace týkající se podporovaného rozhodování, jedna z kapitol se věnuje zásadám opatrovnictví, nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti. Dále je zde popsána role metodika podpory při rozhodování. Část metodiky je věnována organizované podpoře – varianty Microboardu v podmínkách ČR.

 

ODBORNÉ ČLÁNKY:

Sborník Opatrovnictví a svéprávnost
Sborník článků k tématu opatrovnictví a svéprávnost.