ZPRÁVY O TRANSFORMACI V ČR

Zpráva z hodnocení změn v životě uživatele ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v projektu Život jako každý jiný
Materiál je souhrnem údajů z hodnocení změn v životě uživatele. Jsou v něm představena data z let 2016 – 2019, kdy probíhal sběr v zařízeních sociálních služeb v rámci projektu Život jako každý jiný. Výsledky jsou roztříděny dle jednotlivých životních oblastí, které byly v životě uživatelů sledovány. V závěru dokumentu jsou popsány nejčastější postřehy hodnotitelů týkající se dobré praxe v oblasti transformace sociálních služeb.

Mapování průběhu transformace v organizacích zapojených v projektu Transformace sociálních služeb 2013 – 2015.
Zde naleznete přehled zpracovaných statistických údajů z malého sběru dat v rámci projektu Transformace sociálních služeb. Sběr dat byl realizován ve všech 40 zapojených zařízeních. Byla sledována data, která se týkala celkové kapacity sociálních služeb, počtu nově vzniklých komunitních služeb, počtu uživatelů a další.

Souhrnná zpráva z evaluace nového stavu uživatelů v 10 vybraných zařízeních sociálních služeb (Projekt TSS 2013-2015)
Mapování vlivu transformace na uživatele zařízení bylo jednou z aktivit realizovaných v rámci projektu MPSV ČR Transformace sociálních služeb. Cílem evaluačního šetření bylo zmapovat k jakým změnám a v jakých oblastech života uživatele sociální služby dochází v průběhu transformace pobytové sociální služby ústavního typu.

Souhrnná zpráva o zapojených organizacích s vyhodnocením dle znaků a vodítek deinstitucionalizace 2013-2015
V projektu Transformace sociálních služeb probíhalo vedle dalších aktivit hodnocení dle znaků a vodítek deinstitucionalizace. K nahlédnutí jsou zde vyhodnocení krajů i zařízení, které se do procesu transformace zapojily.

Zpráva o procesu podpory transformace v ČR (2013)
Tato zpráva je podkladovým materiálem pro vypracování ucelené zprávy o plnění Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Součástí této zprávy je i Zpráva o stavu transformace v daných krajích.

Závěrečná zpráva z modelového hodnocení kvality a metod poskytování sociální služby (2012)
Závěrečná zpráva je z hodnocení kvality a metod poskytování sociální služby je souhrnnou zprávou o přípravě, realizaci a výsledcích hodnocení v těchto zařízeních. Hodnocení probíhala dle Metodiky hodnocení kvality a metod poskytování sociální služby.

Zpráva o procesu podpory transformace v ČR za rok 2010
Zpráva shrnuje situaci v roce 2010 v oblasti transformace sociálních služeb v České republice. Popisuje podporu z národní úrovně i situaci v jednotlivých krajích. Zmiňuje se i o počtech sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a uvádí krátké informace o zařízeních zapojených do procesu transformace sociálních služeb.