Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR 

jedná se o nový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí realizovaný od 1.1.2023 do 31.12.2026.

Cíle projektu jsou:

 1. Zvýšit počet transformovaných služeb v ČR prostřednictvím transformačních plánů o 40;
 2. Nastavit řídící, koordinační a monitorovací systém pro proces DI v ČR a začlenit jej do rozhodovacích procesů sociální politiky v ČR;
 3. Podpořit poskytovatele sociálních služeb, jejich zaměstnance, další subjekty participující na transformaci institucionální péče a uživatele soc. služeb;
 4. Zvýšit informovanost cílových skupin o nastavování procesů týkajících se transformace a DI;
 5. Akceptace myšlenky transformace veřejností.

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:

 1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 3. Pracovníci v sociálních službách a  sociální pracovníci
 4. Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 5. Veřejnost

Předchozí projekty MPSV – týkající se tématu TRANSFORMACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje proces transformace sociálních služeb svými projekty již od roku 2009. Byly to projekty:

Prvním projektem byl projekt Podpora transformace sociálních služeb, který byl realizován od února 2009 až do května 2013.

Jeho cílem bylo podpořit transformaci sociálních služeb tak, jak byla pojata v Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, kterou vláda schválila svým usnesením č. 127 dne 21. února 2007. Transformace v tomto projektu byla pojímána od začátku jako prosazení a naplnění lidských práv lidí se zdravotním postižením a způsob, jak dosáhnout nastavení sociálních služeb tak, aby byly založeny na individualitě a vytvořily síť, která bude působit jako prevence vstupu do ústavu.

Dílčími úkoly projektu byla:

 • podpora krajů a zařízení sociálních služeb při procesu transformace,
 • příprava analýz na úrovni krajů,
 • příprava analýzy na úrovni státu,
 • mediální kampaň k problematice péče o osoby se zdravotním postižením,
 • materiály využitelné pro další transformaci.

Do projektu bylo zapojeno 13 krajů (všechny kromě hlavního města Prahy, které nemohlo projekt využít z důvodu zaměření Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mimo tento region). Projektu se účastní 32 ústavních zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca 3 800 lidem s postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje České republiky (Hlavní město Praha se vzhledem k podmínkám Evropského sociálního fondu účastní vybraných aktivit).

Výstupy z tohoto projektu můžete nalézt na těchto internetových stránkách, zejména v části Dokumenty. Zároveň díky němu vznikla významná metodická a analytická základna a platforma odborníků, kteří jsou schopni a ochotni předávat svoje zkušenosti s procesem transformace dál.

Na tento projekt plynule navázal další s názvem Transformace sociálních služeb. Vytvářel na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní. Komunitní služby více podporují jejich uživatele, v tomto případě zejména lidi se zdravotním postižením, v zapojení se do společnosti a na trh práce. Aby bylo této změny dosaženo, je nutné zapojit řadu různých subjektů. Zároveň je neustále nutné pracovat s povědomím veřejnosti, aby byli lidé se zdravotním postižením opouštějící ústavy přijati do běžného společenství.

Projekt Transformace sociálních služeb byl zaměřen na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podpořil poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce. Přínosem pro zřizovatele a zadavatele sociálních služeb bylo mj. pokračování ve sledování dat z probíhajícího procesu transformace a jejich další vyhodnocení a zároveň možnost čerpat podporu.

Projektu se účastnilo 40 zařízení – poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v procesu transformace nebo chtějí s transformací svých služeb začít.

Klíčové aktivity projektu:

 • konzultace a supervize
 • propagace transformace a deinstitucionalizace a komunitních služeb
 • vzdělávání
 • vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.

Pro zajištění dostatečné odbornosti byly využity výstupy z předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb. Důraz je v jednotlivých aktivitách kladen na to, aby byla na různých úrovních – poskytovatelé, samosprávy – jasně formulována nebo udržena a podpořena vize transformace.

Oba projekty byly podpořeny v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Život jako každý jiný je projekt, který MPSV připravilo na období 2016 až 2019.

V projektu byly realizovány věcné aktivity zaměřené na:

 • analýzy a hodnocení,
 • podporu systémových změn,
 • metodickou podporu,
 • vzdělávání,
 • osvětu.

Projekt se více zaměřil na podporu krajů a obcí a také na systémové změny. Nově také usiloval o větší změny na straně dalších aktérů, kteří mají velký vliv na začleňování lidí s postižením do společnosti. Jednalo se například o lékaře, soudce, policisty a další osoby.