FINANČNÍ PODPORA TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Provedení jakékoliv změny je náročné a zpravidla vyžaduje zvýšené finanční prostředky na úhradu nákladů, které se s ní pojí. Stejně je tomu i v případě transformace sociálních služeb. Tato změna se musí naplánovat, připravit a provést a také se musí zajistit, aby nově poskytovaná služba měla dostatek finančních prostředků pro období tzv. adaptace uživatelů služby, tedy zvykání si na nové prostředí a nový způsob poskytování služby. Zároveň se díky nově otevíraným možnostem objevují i další oblasti života, ve kterých je nutné nebo alespoň vhodné uživatele služby podpořit. Náklady na všechny tyto aktivity je možné hradit z různých zdrojů.

Jedním z hlavních zdrojů pro financování sociálních služeb jsou dotace na poskytování sociálních služeb. Pro tyto finanční prostředky Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje každoročně priority dotačního řízení, kterými se pak jednotliví poskytovatelé dotací (kraje i ministerstvo samo) mohou řídit. Tyto priority se dlouhodobě zaměřují jak na podporu ambulantních a terénních služeb, které umožňují jak předcházet další institucionalizaci lidí žijících doma, tak na podporu přechodu uživatelů současných pobytových sociálních služeb ústavního charakteru do běžného bydlení. Zároveň mohou i kraje v rámci jimi nastavených podmínek zvýhodňovat zařízení, která jsou v transformaci. Bližší informace jsou uvedeny vždy v podmínkách daného dotačního řízení.

Pro změny v sociálních službách se ovšem mohou již dlouhodobě využívat finanční prostředky Evropské unie. Podpora deinstitucionalizace sociálních služeb z fondů Evropské unie probíhá zejména skrze Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj. Z těchto fondů je možné financovat i další aktivity, které pomáhají začlenění lidí s různým znevýhodněním do společnosti. Mohou jimi být: sociální podnikání, sociální inovace, podpora sociálních služeb i dalších aktivit zaměřených na podporu lidí v jejich přirozeném prostředí, podpora krajů a obcí při plánování sociálních služeb a další.

Pro potřebu naplánování transformačního procesu a také jako podklad pro projekty financované z fondů Evropské unie připravilo MPSV vzor transformačního plánu. Ten je u některých výzev jako povinná příloha žádosti či jako povinný výstup. Má zabezpečit alespoň základní rámec informací, které musí zařízení zjišťovat a naplánovat.