PODPORA DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z FONDŮ EU

Proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb je z fondů Evropské unie podporován již dvě programová období:

Podpora deinstitucionalizace v období 2014 – 2020
V současné době je deinstitucionalizace podporována z Evropských strukturálních a investičních fondů, a to z Evropského sociálního fondu díky Operačnímu programu zaměstnanost (OPZ) a Evropského fondu regionálního rozvoje skrze Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Operační program Zaměstnanost
Program je zaměřen zejména na projekty neinvestičního (nehmotného) charakteru. Řídicím orgánem, který vyhlašuje výzvy a udílí podporu, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci Operačního programu zaměstnanost jsou realizovány výzvy, které se týkají konkrétního tématu se specifickým cílem v dané oblasti. Jedním z daných témat je i deinstitucionalizace. Specifickým cílem některých výzev je tak zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.
Mezi výzvy, které je možné využít při deinstitucionalizace patří například následující:

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje) – 7
Jako první je tam uvedena aktivita a) Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče pro děti a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách. Rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci, odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a s tím související vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách. Rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, odborná podpora opatrovníků, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami na krajské úrovni.
Příjem žádostí: 20. 7. 2015 – 13. 12. 2019
Oprávnění žadatelé:

 • kraje

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu) – 8
I tady se první aktivita zaměřuje na podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče pro děti a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách.
Příjem žádostí: 20. 7. 2015 – 13. 12. 2019
Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • MČ Praha 7
 • MČ Praha 14

Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV – 38
Mezi podporované aktivity patří například nastavování vnitřních pravidel organizace a pracovních postupů, které budou směřovat k charakteru komunitního poskytování služeb, tvorba nástrojů pro aktivní zapojování uživatelů služeb při přechodu na komunitní typ péče a jejich aplikace, posilování přirozených sociálních vazeb a prostředí uživatele služby nebo místní spolupráce, zapojování do místní komunity.
Příjem žádostí: 5. 11. 2015 – 29. 6. 2018
Oprávnění žadatelé:

 • Centrum sociálních služeb Hrabyně
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum Kociánka
 • Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
 • Centrum sociálních služeb Tloskov

Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV – 17
Jednou z aktivit je aktivita a) Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami.
Příjem žádostí: 31. 8. 2015 – 29. 6. 2018
Oprávnění žadatelé:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • Fond dalšího vzdělávání

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci – 37
Specifickým cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Podporovány byly 3 aktivity dle fáze, ve které se transformace nachází:
A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (se zaměřením na zpracování transformačního plánu zařízení v souladu s kritérií MPSV)
B Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu zařízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje stanovené kritéria MPSV)
C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let)
Příjem žádostí: 1. 11. 2015 -31. 12. 2015
Oprávnění žadatelé:

 • poskytovatelé sociálních služeb
 • obce

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci – 66
Specifickým cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporující sociální začleňování.
Podporovány jsou 3 aktivity dle fáze, ve které se transformace nachází:
A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče
B Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu zařízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje stanovená kritéria MPSV)
C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako následek transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let)
Příjem žádostí: 20. 3. 2017 – 31. 5. 2017
Oprávnění žadatelé:

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • nestátní neziskové organizace

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program (IROP) je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu české republiky. IROP je široce zaměřený program směřující ke zlepšení kvality života v různých částech České republiky. Zaměřuje se zejména na projekty investičního (hmotného) charakteru. Připravili jsme pro Vás několik doporučení pro zapracování věcných podmínek do projektové žádosti (platné pro výzvu 49 a novější).
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi zahrnuje i téma deinstitucionalizace sociálních služeb. Mezi výzvy, které podporují deinstitucionalizaci patří:

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. – 77
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod.
Příjem žádostí: 25. 2017- 30. 3. 2018Oprávnění žadatelé:

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji
 • organizace zřizované obcemi
 • organizace zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“)
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ 61
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla).
V aktivitě Rozvoj sociálních služeb, bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
Příjem žádostí: 29. 11. 2016
Oprávnění žadatelé:

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. – 49
Cílem podpory je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Podporovány jsou investiční akce na vytvoření zázemí pro služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny, chráněné bydlení apod. Jedná se o nákup nemovitostí (objektů i pozemků), výstavbu či rekonstrukci objektů nebo nákup vybavení, případně automobilů pro terénní služby. Akce musí být přímo navázány na transformaci zařízení sociálních služeb ústavního charakteru.
Příjem žádostí: 12. 9. 2016 -31. 5. 2017
Oprávnění žadatelé:

   • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji
   • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi
   • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
   • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
   • nestátní neziskové organizace
   • církve, církevní organizace

Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI – 60
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla).
Využít je možné i aktivitu Rozvoj sociálních služeb, ve které bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
Příjem žádostí: 29. 11. 2016 – 31. 10. 2022
Oprávnění žadatelé pro aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb:

   • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
   • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
   • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
   • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
   • nestátní neziskové organizace
   • církve, církevní organizace

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – 7
Cílem je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Výzva je zaměřena na podporu vytvoření zázemí pro vybrané druhy sociálních služeb, které vznikají na základě transformace zařízení sociálních služeb ústavního charakteru. Jedná se o nákup nemovitostí (objektů i pozemků), výstavbu či rekonstrukci objektů nebo nákup vybavení, případně automobilů pro terénní služby.
Příjem žádostí: 30. 10. 2015 – 31. 3. 2016
Oprávnění žadatelé:

   • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji
   • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi
   • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
   • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
   • nestátní neziskové organizace
   • církve, církevní organizace

 

Podpora deinstitucionalizace v období 2007 – 2013

Deinstitucionalizace jako taková se samostatně vyskytovala jako téma ve výzvách v období 2007 až 2013, a to jak v programech Evropského sociálního fondu – Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tak Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného operačního programu.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Program byl zaměřen zejména na projekty neinvestičního (nehmotného) charakteru. Informace o programu a výzvách naleznete na www.esfcr.cz. Řídicím orgánem i zprostředkujícím subjektem, tedy tím, kdo vyhlašoval výzvy a finanční prostředky přímo rozděloval, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti byly vyhlášeny mimo jiné následující výzvy:

Pro Odbor řízení projektů MPSV a Fond dalšího vzdělávání – 4
Specifickým cílem bylo mimo jiné podpořit systémové aktivity v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, souvisejících právním normám a k transformaci sociálních služeb.
Oprávnění žadatelé:

   • Ministerstvo práce a sociálních věcí
   • Fond dalšího vzdělávání

V této výzvě mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí samo podpořeno 2 projekty zaměřené přímo na transformaci Podpora transformace sociálních služeb a Transformace sociálních služeb – bližší informace naleznete zde.

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách – 22
V aktivitě B. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni byla jako jedna z oblastí podporována i transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro cílové skupiny.
Oprávnění žadatelé:

   • kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti
   • obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
   • nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti
   • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle

Podpora sociální integrace a sociálních služeb – 21
Ve výzvě byla možnost podpory jednak poskytování vybraných sociálních služeb s nadregionálním působením a také podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám s důrazem také na programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení.
Oprávnění žadatelé:

   • kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti
   • obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
   • nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti
   • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle

Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb – 87
Dílčím cílem této výzvy bylo podpořit proces ve fázi přípravy a realizace transformace pobytových služeb sociální péče vedoucí k životu uživatelů daných služeb v přirozeném prostředí.
Oprávnění žadatelé:

   • poskytovatelé sociálních služeb (domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář a chráněné bydlení)
   • zřizovatelé v předešlém bodě uvedených sociálních služeb zejména (kraje a obce nebo organizace jimi zřizované a působící v sociální oblasti nebo nestátní neziskové organizace)
   • nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby)

Výzva pro předkládání individuálních projektů pro kraje, mimo hl. m. Prahu – A9
Jedním z cílů bylo podpořit aktivity v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb.
Oprávnění žadatelé:

   • kraje, mimo hlavního města Prahy

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformace – C1
Možné bylo podporovat služby, které vznikly po transformaci pobytových sociálních služeb (dokládal se transformační plán takového zařízení schválený zřizovatelem), a to jak terénní, tak ambulantní či pobytové služby splňující kritéria těchto služeb daná přímo ve výzvě.
Oprávnění žadatelé:

   • poskytovatelé sociálních služeb určených výzvou

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformace – D2
Možné bylo podporovat služby, které vznikly po transformaci pobytových sociálních služeb (dokládal se transformační plán takového zařízení schválený zřizovatelem), a to jak terénní, tak ambulantní či pobytové služby splňující kritéria těchto služeb daná přímo ve výzvě.
Oprávnění žadatelé:

   • poskytovatelé sociálních služeb určených výzvou

Integrovaný operační program
Program byl zaměřen na projekty investičního charakteru, tedy na projekty s výdaji na nákup nemovitostí (objektů i pozemků), výstavbu nebo rekonstrukci prostor a nákup potřebného vybavení, včetně automobilů. Podrobné informace o programu a výzvách naleznete na www.mpsv.cz/cs/5485. Řídicím orgánem programu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, zprostředkujícím subjektem, tedy tím, kdo vyhlašoval výzvy a finanční prostředky přímo rozděloval, bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V prioritní ose 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb byly vyhlášeny mimo jiné následující výzvy:

2. výzva – oblast intervence 3.1, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Specifickým cílem výzvy bylo zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce. Výzva se týkala 27 vybraných zařízení, která byla zároveň podporována z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“, a to z důvodu pilotování nastaveného koncepce transformace sociálních služeb a potřebnosti ověřit si výsledky na zařízení, která byla zároveň intenzivně v tomto procesu doprovázena.
Oprávnění žadatelé:

   • kraje
   • obce

7. výzva – oblast intervence 3.1, aktivita a) investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb
Specifickým cílem výzvy bylo zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce. Výzva se týkala 23 vybraných zařízení, která byla zároveň podporována z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“, a to z důvodu pilotování nastaveného koncepce transformace sociálních služeb a potřebnosti ověřit si výsledky na zařízení, která byla zároveň intenzivně v tomto procesu doprovázena. Seznam byl částečně revidován, a to s ohledem na aktuální situaci v zapojených zařízeních.
Oprávnění žadatelé:

  • kraje
  • obce