Projekt Transformace sociálních služeb (2013-2015)

Socialni_sluzby_MPSV

Projekt Transformace sociálních služeb je prodloužen do konce prosince tohoto roku a s ním i jeho všechny aktivity.

V případě zájmu o realizaci workshopu, konzultace, supervize a kulatého stolu prosím kontaktujete pracovnice projektu. Veškeré aktivity však budou probíhat pouze do poloviny listopadu z důvodu potřebnosti následné administrace projektu.

 

Od ledna 2013 realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí individuální projekt „Transformace sociálních služeb“, který je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní. Komunitní služby více podporují jejich uživatele, v tomto případně zejména lidi se zdravotním postižením, v zapojení se do společnosti a na trh práce. Aby bylo této změny dosaženo, je nutné zapojit řadu různých subjektů. Zároveň je neustále nutné pracovat s povědomím veřejnosti, aby byli lidé se zdravotním postižením opouštějící ústavy přijati do běžného společenství.

Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podpoří poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce. Přínosem pro zřizovatele a zadavatele sociálních služeb je mj. pokračování ve sledování dat z probíhajícího procesu transformace a jejich další vyhodnocení a zároveň možnost čerpat podporu.

Projektu se bude přímo účastnit cca 40 zařízení - poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v procesu transformace nebo chtějí s transformací svých služeb začít. V jednotlivých aktivitách, které jsou nástroji podpory, se zároveň předpokládá zapojení dalších zařízení, která vyjádří zájem o problematiku transformace.

Klíčové aktivity projektu jsou:

- konzultace a supervize
- propagace transformace a deinstitucionalizace a komunitních služeb
- vzdělávání
- vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.

Pro zajištění dostatečné odbornosti budou využity výstupy z předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb, kde vznikla významná metodická a analytická základna a platforma odborníků, kteří jsou schopni a ochotni předávat svoje zkušenosti s procesem transformace dál a výstupy dalších relevantních projektů MPSV i krajů. Důraz je v jednotlivých aktivitách kladen na to, aby byla na různých úrovních - poskytovatelé, samosprávy – jasně formulována nebo udržena a podpořena vize transformace.

Transformace je pojímána jako prosazení a naplnění lidských práv lidí se zdravotním postižením a způsob, jak dosáhnout nastavení sociálních služeb tak, aby byly založeny na individualitě a vytvořily síť, která bude působit jako prevence vstupu do ústavu.

Zdroj: MPSV ČR, Odbor 82